O projekcie

Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu,
a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu to 1 771 059,60 zł, w tym 273 780,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 497 279,00 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj
i gminy Tereszpol
. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w 2 Klubach Seniora: w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
i w remizie OSP w Szozdach. Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostaną zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Zostanie także zatrudniona wykwalifikowana kadra, która prowadzić będzie zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone
lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Efektem prowadzenia tych zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Działalność Klubów Seniora powinna pobudzić jak największą liczbę mieszkańców Miasta Biłgoraja i Gminy Tereszpol do korzystnych przemian w ich codziennym życiu. Z aktywności fizycznej
i kulturalnej powinna wyrosnąć aktywność społeczna, gotowość do pracy dla dobra wspólnego. 

Główne wskaźniki:
• wskaźnik rezultatu – liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.] – 42
• wskaźniki produktu:
   – liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [os.] – 40
   – liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.] – 44
   – liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] – 8
   – liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [os.] – 22